AKADEMIA DOBRYCH MANIER - Disney Junior AKADEMIA DOBRYCH MANIER - Disney Junior
Warszawa, 8 kwietnia 2019

Regulamin akcji edukacyjnej i konkursu „AKADEMIA DOBRYCH MANIER”

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Akcja” – akcja/program edukacyjny „Akademia Dobrych Manier”, którego założenia zostały przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 2. „Konkurs” – konkurs „Akademia Dobrych Manier”, prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. „Organizator” – Agencja WTEM Maciej Lawenda z siedzibą przy ul. Mickiewicza 35/55, 05-120 Legionowo, NIP: 5361623914, REGON: 14678950, wpisana do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 4. „Partner Akcji” – Fundacja Art, z siedzibą przy ul. Dalanowskiej 48 lok. 61 w Warszawie.
 5. „Fundator” – The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
 6. „Uczestnik” – Przedszkole, które zgłosiło/potwierdziło swój udział w Akcji i Konkursie za pośrednictwem internetowego serwisu zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: www.akademia-dobrych-manier.pl, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 7. „Komisja” – komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora, Partnera Akcji i Fundatora.
 8. „Lekcja wewnętrzna” – zajęcia edukacyjno-wychowawcze przeprowadzone samodzielnie na terenie Przedszkola, w oparciu o program przekazany przez Organizatora Akcji.
 9. „Pakiet powitalny” – komplet materiałów dydaktycznych, przekazywany bezpłatnie Uczestnikom przed przystąpieniem do Lekcji wewnętrznych i Konkursu.
 10. „Nagroda” – nagrody rzeczowe przyznawane zwycięzcom Konkursu przez Fundatora.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Akcji „Akademia Dobrych Manier” i w związanym z nią Konkursie – plastycznej zabawie logicznej, prowadzonym przez Organizatora pod takim samym tytułem.
 2. Akcja i Konkurs prowadzone są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Akcja i Konkurs rozpoczynają się 08.04.2019 o godz.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 3 Warunki uczestnictwa w Akcji i Konkursie

 1. Udział w Akcji i Konkursie jest bezpłatny.
 2. Zgoda na przystąpienie do Akcji i Konkursu jest równoznaczna z:
  1. Akceptacją Regulaminu konkursu
  2. Zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
 3. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być Przedszkole, które wyraziło za pośrednictwem strony www.akademia-dobrych-manier.pl zgodę na przystąpienie do Akcji i Konkursu „Akademia Dobrych Manier”.
 4. Uczestnikami Akcji i Konkursu nie mogą być pracownicy oraz przedstawiciele
  1. Organizatora, jak też członkowie najbliższej rodziny przedstawicieli Organizatora (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
  2. Partnera Akcji, jak też członkowie najbliższej rodziny przedstawicieli Partnera Akcji (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
  3. Firmy The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o., jak też członkowie najbliższej rodziny przedstawicieli Fundatora (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)

§ 4 Cele i zasady Akcji i Konkursu

 1. Celem Akcji i Konkursu jest propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania oraz dobrych manier, jak też powszechnie obowiązujących zwrotów grzecznościowych. Ponadto, zakres merytoryczny materiałów dydaktycznych przeznaczonych do Akcji zakłada kształtowanie postaw w duchu zrozumienia i szacunku do siebie oraz innych osób. Zajęcia edukacyjne, zaplanowane w ramach Akcji, bazować będą na angażujących zadaniach logicznych i plastycznych, dostosowanych do wieku i kompetencji poznawczych dzieci.
 2. Zasady Akcji i Konkursu:
  1. Przeprowadzenie w placówce (grupa 5- i/lub 6-latków), która wyraziła zgodę na przystąpienie do Akcji, jednorazowej Lekcji wewnętrznej (ok. 45-60 min / minimum 3 z 5 zaproponowanych bloków tematycznych), czyli zajęć edukacyjnych w oparciu o przekazane przez Organizatora materiały dydaktyczne, wskazane poniżej. Lekcja wewnętrzna musi odbyć się w danym Przedszkolu w terminie od 13.05.2019 do 24.05.2019 roku włącznie.
  2. Organizator Akcji i Konkursu przekaże bezpłatnie Przedszkolom biorącym udział w Akcji pakiet materiałów dydaktycznych oraz dodatkowych elementów, niezbędnych do właściwego przeprowadzenia Lekcji i stanowiących wsparcie merytoryczne dla Wychowawców / Nauczycieli, w tym:
   1. Drukowany konspekt zajęć (1 szt./grupa).
   2. Plakat Akcji (1 szt./grupa).
  3. Przedszkole biorące udział w Akcji i Konkursie zobowiązuje się do przekazania dzieciom uczestniczącym w Lekcji wewnętrznej, otrzymanych bezpłatnie od Organizatora:
   1. Tematycznych książeczek aktywności (25 szt./grupa) będących wsparciem dydaktycznym w ramach przeprowadzonych zajęć.
   2. Przypinek (25 szt./grupa) stanowiących indywidualną nagrodą dla każdego dziecka, o ile przekaże ono Wychowawcy/Nauczycielowi wypełnioną naklejkami – pod nadzorem rodziców – książeczkę aktywności.
  4. Przedszkole biorące udział w Akcji i Konkursie zobowiązuje się do przekazania rodzicom dzieci biorących udział w Akcji i Konkursie, którzy fakultatywnie mogą kontynuować temat w środowisku domowym:
   1. Mini-poradnika nt. Akcji (1 szt./dziecko)
   2. Zestawu naklejek (1 pakiet/dziecko), służących nagradzaniu dzieci za realizację dodatkowych zadań związanych z tematem dobrego wychowania i kultury osobistej.
  5. Przedszkole biorące udział w Akcji zobowiązuje się do zorganizowania – w ramach przeprowadzonej Lekcji wewnętrznej – Konkursu polegającego na wykonaniu jednego z dwóch zadań konkursowych do wyboru:
   1. przygotowanie przez dzieci zagadki logicznej w formie rysunków, napisów i znaków, zwanej rebusem i tworzącej hasło nawiązujące do założeń Akcji”, technika wykonania – praca plastyczna z wykorzystaniem kredek/farb i innych materiałów, format prac–A4 (210x297mm), A3 (297x420 mm) lub A2 (420x594 mm).
   2. przygotowanie przez dzieci autorskiej wersji Orderu Mistrza Dobrych Manier – technika wykonania – praca plastyczna płaska lub przestrzenna, z wykorzystaniem kredek/farb/plasteliny/krepiny i innych materiałów, format prac dowolny, nie przekraczający wymiarów 420x594 mm.
  6. Tematyka prac dla obu zadań : „Dobre maniery”, czyli dziecięcy savoir-vivre z akcentem na kwestie / hasła nawiązujące do zasad dobrego wychowania, oznak kultury osobistej, znajomości dobrych manier.
  7. Art. plastyczne niezbędne do wykonania prac konkursowych Przedszkole zapewnia we własnym zakresie.
  8. Jedno Przedszkole może przesłać w ramach Konkursu plastycznego maksymalnie 3 prace plastyczne wykonane indywidualnie lub grupowo.
  9. Przedszkole biorące udział w Akcji i Konkursie zobowiązuje się do przesłania w formie elektronicznej, w terminie od 27.05.2019 do 31.05.2019 włącznie, zdjęć z przeprowadzonych zajęć wraz z pracą /pracami konkursowymi poprzez formularz na stronie internetowej www.akademia-dobrych-manier.pl
  10. Uczestnik Konkursu oświadcza, że prace plastyczne zgłoszone do Konkursu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku, gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  11. Organizator oświadcza, że nadesłane zdjęcia z przeprowadzonych zajęć zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia Konkursu i nie zostaną nigdzie opublikowane, udostępnione ani upublicznione.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Komisja konkursowa do dnia 07.06.2019 włącznie wybierze spośród Uczestników – na podstawie przesłanych prac konkursowych oraz zdjęć z przeprowadzonych lekcji – 10 Zwycięzców.
 2. Jednemu Przedszkolu przysługuje maksymalnie jedna Nagroda.
 3. Zwycięskie Przedszkola zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową z adresu akademia@wtemagencja.pl.

§ 6 Nagrody

 1. W Konkursie przyznanych zostanie 5 (pięć) nagród głównych i 5 (pięć) nagród pocieszenia, które stanowić będą zestawy akcesoriów przedszkolnych, zabawek i/lub gier planszowych.
 2. Zwycięzcy otrzymają nagrody przesyłką kurierską.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 4. W przypadku wskazania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych teleadresowych, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowy Regulamin akcji oraz informacje dodatkowe, w tym dane kontaktowe Organizatora będą dostępne przez cały czas trwania akcji pod adresem akademia@wtemgencja.pl oraz na stronie www.akademia-dobrych-manier.pl.